Regulamin serwisu


Spis treści

§ 1 Informacje ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Konto

§ 4 Zawartość serwisu

§ 5 Ochrona danych osobowych

§ 6 Polityka Cookies

§ 7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 8 Postanowienia końcowe

§ 1 Informacje ogólne

1.Poniższy Regulamin i Polityka Prywatności serwisu uwielbiam.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego uwielbiam.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

2. Serwis promuje produkty żywnościowe pod marką Łowicz, Lubella, Krakus, Decomorreno, Tymbark, Kotlin, Kubuś, Puchatek, Włocławek, Malma oraz przepisy kulinarne i porady kulinarne wykorzystujące powyższe produkty, zwane dalej „Produktami”.

3 . Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie jego obowiązywania, zamieszczając jego zaktualizowaną wersję w Serwisie. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania, chyba, że inaczej wskazano w Regulaminie.

4. Administratorem Serwisu oraz podmiotem świadczącym usługi elektroniczne w Serwisie jest Grupa Maspex Sp. z o.o.. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898248, NIP: 5512617657, REGON: 122948517 (dalej: „Administrator Serwisu” lub „Administrator”), adres e-mail: admin@uwielbiam.pl

§ 2 Definicje

1. Pod pojęciem „Użytkownik" rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu uwielbiam.pl (użytkownicy zarejestrowani oraz niezarejestrowani). Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia (mająca ukończone co najmniej 18 lat) oraz osoba niepełnoletnia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego..

2. Pod pojęciem „Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie uwielbiam.pl

3. Pod pojęciem „Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, poradę kulinarną, artykuł lub komentarz dotyczący tematów kulinarnych i związane z nimi: grafikę, zdjęcie, film i inne materiały, umieszczone przez Użytkownika na stronie uwielbiam.pl Zawartość może w szczególności przedstawiać sposób przygotowywania danej potrawy z wykorzystaniem Produktów (przepis w formie tekstowej, wizualizacja kolejnych kroków przygotowywania potrawy, materiał filmowy przedstawiający przygotowanie potrawy), a także gotową potrawę, a także sposób podania potrawy.

§ 3 Konto

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno Konto w Serwisie, po zarejestrowaniu się i aktywacji Konta za pomocą wiadomości e-mail z linkiem wysłanej przez Administratora na adres Użytkownika podany w trakcie rejestracji. Założenie kolejnego konta przez tego samego Użytkownika uważane jest za naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku stwierdzenia złamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu Konto może zostać usunięte przez Administratora.

3. Ponowne założenie konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte przez Administratora z powodu naruszenia zasad Regulaminu, wymaga zgody Administratora. Celem uzyskania takiej zgody Użytkownik winien wystąpić do Administratora na piśmie, wysłanym na adres Administratora podany w §1 ust. 4 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontaktowy Administratora: admin@uwielbiam.pl.

4. Administrator Serwisu, niezależnie od prawa do usunięcia Konta, ma prawo usunąć poszczególne treści zamieszczone przez Użytkownika, naruszające zasady określone w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo uprzedniej moderacji treści zamieszczanych w Serwisie przed ich opublikowaniem.

6. Warunkiem założenia konta jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu Użytkownik przy rejestracji Konta podaje dane osobowe tj. adres e-mail, niezbędny do założenia Konta w Serwisie uwielbiam.pl .Użytkownik będący osobą niepełnoletnią w toku rejestracji załącza skan lub fotografię pisemnej zgodę rodzica (opiekuna prawnego) sporządzonej według wzoru udostępnionego przez Administratora.

7. Użytkownik może ponadto w trakcie rejestrowania się w Serwisie lub w okresie późniejszym udzielić następujących zgód:

· a) zgody na przesyłanie w formie e-mail lub sms, informacji handlowych związanych z uczestnictwem w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002r. , nr 144, 1204 z późn. zm.) .

· b) zgody na przesyłanie informacji handlowych związanych z uczestnictwem w Serwisie, w tym informacji o działaniach , konkursach , akcjach podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ( telefon, Internet) zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

8. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta. Na żądanie Użytkownika Administrator usunie Konto niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 4 Zawartość serwisu

1. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i materiały wideo, stanowić muszą samodzielny utwór Użytkownika.

2. W chwili zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownikowi powinny przysługiwać w pełni autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych utworów. Użytkownik nie może również zamieszczać w Serwisie treści, co do których udzielił podmiotowi innemu niż Administrator licencji wyłącznej.

3. W przypadku zbycia autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, lub udzielenia co do nich licencji wyłącznej, podmiotowi innemu niż Administrator, Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o tym Administratora na piśmie, na adres Administratora wskazany w §1 ust. 4, lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontaktowy Administratora, w terminie 7 dni od zawarcia odpowiedniej umowy prawnoautorskiej pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, nabywającą autorskie prawa majątkowe lub uzyskującą licencję wyłączną.

4. Użytkownik, z chwilą dodania treści w Serwisie udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji prawnoautorskiej, z prawem udzielenia sublicencji innym podmiotom, na korzystanie z utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji:

· a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,

· b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie.

· c) emisja w telewizji, udostępnienie w sieci Internet, wyświetlenie w kinie i na innych nośnikach,

· d) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów utworu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów (w tym opakowania produktów, materiały reklamowe, w tym reklamy internetowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, reklama na bilboardach) oraz korzystanie z tak powstałych materiałów poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, wyświetlenie w kinie i na nośnikach reklam, emisję w telewizji, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnienie w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera.

5. Użytkownik zezwala Administratorowi Serwisu oraz podmiotom, którym udzieli on sublicencji, zezwolenia na: a. modyfikowanie utworu w tym m.in. dokonywanie korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji utworu oraz jego pojedynczych fragmentów bez nadzoru autorskiego, b. swobodne korzystanie z utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji utworu i jego elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką na terytorium Polski i za granicą.

6. W ramach zezwolenia, o którym mowa w ust. 5, Administrator upoważniony jest również do zmiany zdjęcia, grafiki lub materiału wideo, którymi Użytkownik umieścił w Serwisie jako ilustrację swojego przepisu lub porady kulinarnej, na zdjęcie, grafikę lub materiał wideo innych autorów. Administrator upoważniony jest również do modyfikacji nadesłanych przez Użytkownika tekstów.

7. Użytkownik jako twórca utworów stanowiących treść zamieszczaną przez niego w Serwisie upoważnia Administratora Serwisu oraz podmioty, któremu udzieli on sublicencji, do wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych. Równocześnie Użytkownik zobowiązuje się przez czas trwania licencji nie wykonywać samodzielnie autorskich praw osobistych, w tym prawa do decydowania o oznaczeniu utworu własnym nazwiskiem i prawa do nadzoru autorskiego nad wykorzystaniem utworu.

8. Wypowiedzenie licencji udzielonej przez Użytkownika Administratorowi Serwisu następuje z upływem 1 roku od dnia złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w §1 ust. 4 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontaktowy Administratora.

9. Usunięcie Konta, niezależnie od tego, czy zostało dokonane na wniosek Użytkownika, czy z inicjatywy Administratora, nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji.

10. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, który dokonał wypowiedzenia udzielonej Administratorowi licencji do choćby jednego utworu zamieszczonego w Serwisie. W takim przypadku §3 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

11. Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych i innych praw, zarówno osobistych, jak i majątkowych przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a także dobrych obyczajów (w szczególności poprzez prezentację treści pornograficznych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do przemocy i naruszania prawa, obrażających uczucia religijne lub patriotyczne, zniesławiające lub znieważające inne osoby, przedstawiających przemoc i sceny drastyczne).

12. Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą odnosić się do polityki, sporów historycznych lub innych tematów wzbudzających silne kontrowersje społeczne.

13. Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą stanowić reklamy produktów lub usług, z wyjątkiem reklamy Produktów zdefiniowanych w §1 ust. 1, ani też zawierać aktywnych odnośników (linków) do innych treści prezentowanych w Internecie (z wyjątkiem prywatnych blogów Użytkownika).

14.Treści tekstowe zamieszczane w Serwisie muszą być sporządzone w języku polskim i zgodne z zasadami poprawnej polszczyzny, polskiej ortografii i gramatyki. Treści te powinny być sformułowane w sposób klarowny, zrozumiały dla użytkowników, uwzględniając fakt, że stanowią one przepisy lub porady kulinarne.

15. Naruszenie powyższych postanowień niniejszego paragrafu stanowi naruszenie zasad Regulaminu, mogące skutkować usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora, względnie usunięciem poszczególnych treści lub ich fragmentów przez Administratora, według jego uznania, stosownie do §3 ust. 3 lub 4 Regulaminu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest GRUPA MASPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 753 600,00 zł (dalej „ Administrator Danych Osobowych”).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: e-mail:maspex@maspex.com

Osobą kontaktową Administratora Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com.

Ponadto, administratorami danych osobowych Użytkownika mogą być również Partnerzy Administratora Danych Osobowych, w tym inne podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych i prowadzące blogi lub inne serwisy internetowe, do których linki znajdują się na Serwisie (np.: blogi).

3. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

a) w zakresie Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie:

· i. w celach związanych z posiadaniem Konta w Serwisie i korzystaniem z Serwisu, w tym w celu otrzymywania informacji o działaniach, konkursach, akcjach podejmowanych za pośrednictwem Serwisu, komunikacji z Użytkownikiem w sprawie działania Serwisu, wyjaśnienia działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w celu weryfikacji czy działania Użytkownika Serwisu nie naruszają Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO. tj. na podstawie umowy.

· ii. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z posiadaniem Konta w Serwisie – tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o prowadzenie Konta w Serwisie.

b) w zakresie formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu:

· i. dane osobowe Użytkownika (zarówno zarejestrowanego i niezarejestrowanego) są przetwarzane w celu przekazania odpowiedzi na wiadomość/pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zadane pytanie lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

c) W odniesieniu do plików cookies:

· i. plików cookies zbieranych w celach niezbędnych do działania Serwisu, w tym utrzymania sesji Użytkownika oraz służących do zapewnienia bezpieczeństwa, a także dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu - przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikiem Serwisu, w szczególności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz wysokiej jakości świadczonych usług. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla Administratora Danych Osobowych do realizacji powyższego celu.

· ii. zbieranych w celach tworzenia statystyk, prezentacji w Serwisie spersonalizowanych treści dostosowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika, personalizowania reklam wyświetlanych na innych stronach, aplikacjach, witrynach – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz Serwisu, w których dane osobowe Użytkowników są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, Partnerom Administratora Danych Osobowych oraz, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, do właściwych organów państwowych.

Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższego poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do danych osobowych mogą mieć dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, Administratora Danych Osobowych dba, aby ww. dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

· a) współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

· b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. W powyżej wskazanym przypadku przysługuje Użytkownikowi prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

7.Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Dane osobowe gromadzone w ramach Serwisu w postaci plików cookies mogą być profilowane przez Administratora Danych Osobowych w przypadkach wskazanych w pkt 4 lit. c) ppkt. ii) powyżej.

9. Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

· a)dostępu do treści swoich danych,

· b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

· c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

· d) prawo do żądania przeniesienia danych.

· e) prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub osoby trzeciej, Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań promocyjnych i marketingowych przez Administratora Danych Osobowych, Użytkownik może w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego lub adresu do korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazanego w pkt 2 powyżej.

§ 6 Polityka Cookies

1. Serwis uwielbiam.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym. Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. unikalny numer).

3. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

4. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych Osobowych.

5. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe ( Partnerzy). Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich danych znajduje się poniżej w pkt.12

6. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Z uwagi na czas życia cookies, uwielbiam.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, uwielbiam.pl stosuje ich następujące rodzaje:

a) niezbędne do działania Serwisu - umożliwiające korzystanie z Serwisu, np. pozwalające na utrzymanie sesji Użytkownika; b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa - np. wykrywania botów i nadużyć w usługach; c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; d) funkcjonalne - umożliwiające dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania z Serwisu np. poprzez "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.; e) reklamowe – umożliwiające prezentację w Serwisie spersonalizowanych treści dostosowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika, personalizowania reklam wyświetlanych na innych stronach, aplikacjach, witrynach;

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym – uwielbiam.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10. ZZ poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp. blokowania lub usuwania cookies.

11. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

12. Wykaz Partnerów Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies przez Partnera:

1. https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

2. https://www.facebook.com/policies/cookies/

3. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

4. https://yandex.com/legal/privacy/

5. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

6. https://support.google.com/analytics/answer/7667196

7. https://www.cloudflare.com/security-policy/

8. https://kwit.pl/polityka_prywatnosci

9. http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/

§ 7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Administrator świadczy następujące usługi droga elektroniczną (dalej „Usługi”): a. informowanie o treści Serwisu, w tym o treściach zamieszczonych przez innych Użytkowników, b. umożliwienie rejestracji w Serwisie oraz prowadzenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie, w tym umożliwienie korzystania z funkcjonalności Konta, c. umożliwienie zamieszczenia i udostępniania treści na Serwisie, związanych z tematyką Serwisu.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej, dostępna jest dla wszystkich Użytkowników. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. b – c powyżej, świadczona jest Użytkownikom którzy dokonają rejestracji w Serwisie.

3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Opera w wersji 2014 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0.1 lub wyższej lub Google Chrome 66.0.3359.181 lub wyższej. Serwis jest przystosowany do współpracy z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfon, tablet. Warunkiem technicznym rejestracji w Serwisie jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Treści zamieszczane przez Użytkowników w serwisie powinny spełniać łącznie następujące parametry: a. maksymalna długość: video -dowolna, gdzie plik video osadzony jest na platformie YouTube, treść- dowolna, b. rozdzielczość: rekomendowana 840x560 pikseli, c. maksymalna objętość pliku („ciężar”): mniejsza jak 800 Kb, d. format zapisu danych: JPEG

5. W ramach korzystania z Serwisu niedozwolone jest dostarczenie i rozpowszechnianie przez Użytkowników treści, o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym: a. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne, b. nawołujących do nienawiści, c. propagujących ideologie narodowego socjalizmu, komunizmu, rasizmu lub kwestionujące obiektywną prawdę historyczną, d. godzących w dobra osobiste Administratora lub osób trzecich, e. naruszających prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku osób trzecich, f. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, g. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

6. Administrator ma prawo usunąć lub uniemożliwić dostęp do konta Użytkownikowi, który dopuści się naruszenia ust. 5 powyżej. O zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do konta Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika na podany przez niego adres e-mail, ze wskazaniem przyczyny.

7. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem i Usługami mogą być zgłaszane pisemnie, na adres Administratora (Grupa Maspex Sp. z o.o., ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice), lub pocztą elektroniczną, na adres: admin@uwielbiam.pl Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

8. Językiem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest język polski

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zasady współpracy Administratora Serwisu z blogerami zajmującymi się tematyką kulinarną określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy blogerami i Administratorem, względnie w odrębnym regulaminie opublikowanym na stronie uwielbiam.pl.

2. Administrator Serwisu może organizować konkursy dla Użytkowników, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach opublikowanych na stronie uwielbiam.pl.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Serwisu oraz w siedzibie Administratora.

PlanerUlubione
Szukaj
PrzepisyArtykuły