Regulamin serwisu


Spis treści

§ 1. Informacje ogólne

§ 2. Definicje

§ 3. Konto Użytkownika

§ 4. Zawartość Serwisu

§ 5. Ochrona danych osobowych

§ 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 7. Postanowienia końcowe

§ 1. Informacje ogólne

1.Poniższy Regulamin serwisu uwielbiam.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej uwielbiam.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Serwis promuje produkty żywnościowe pod marką Łowicz, Lubella, Krakus, Decomorreno, Tymbark, Kotlin, Kubuś, Puchatek, Włocławek, Malma oraz przepisy kulinarne i porady kulinarne wykorzystujące powyższe produkty, zwane dalej „Produktami”.

3. Administratorem Serwisu oraz podmiotem świadczącym usługi elektroniczne w Serwisie jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898248, NIP: 5512617657, REGON: 122948517 (dalej: „Administrator Serwisu” lub „Administrator”), adres e-mail: kontakt@uwielbiam.pl

§ 2. Definicje

1. Pod pojęciem „Użytkownik” rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu uwielbiam.pl (użytkownicy zarejestrowani oraz niezarejestrowani). Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia (mająca ukończone co najmniej 18 lat) oraz osoba niepełnoletnia od 13 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

2. Pod pojęciem „Konto Użytkownika” rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie uwielbiam.pl

3. Pod pojęciem „Zawartości” na potrzeby Regulaminu, rozumie się wszystkie treści publikowane w ramach Serwisu, w tym: przepisy, pomysły kulinarne i żywieniowe, artykuły lub komentarze dotyczące tematów kulinarnych i związane z nimi: grafikę, zdjęcie, film i inne materiały. Zawartość może w szczególności przedstawiać sposób przygotowywania danej potrawy z wykorzystaniem Produktów (przepis w formie tekstowej, wizualizacja kolejnych kroków przygotowywania potrawy, materiał filmowy przedstawiający przygotowanie potrawy), a także gotową potrawę, sposób podania potrawy, jak również planowanie posiłków.

§ 3. Konto Użytkownika

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno Konto w Serwisie, po zarejestrowaniu się i aktywacji Konta za pomocą wiadomości e-mail z linkiem wysłanej przez Administratora na adres Użytkownika podany w trakcie rejestracji. Założenie kolejnego konta przez tego samego Użytkownika uważane jest za naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad wynikających z Regulaminu, Konto może zostać usunięte przez Administratora, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych wobec tego Użytkownika.

3. Ponowne założenie konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte przez Administratora z powodu naruszenia zasad Regulaminu, wymaga zgody Administratora. Celem uzyskania takiej zgody Użytkownik winien wystąpić do Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontaktowy Administratora: kontakt@uwielbiam.pl

4. Administrator Serwisu, niezależnie od prawa do usunięcia Konta, ma prawo usunąć Zawartość zamieszczoną przez Użytkownika w całości lub w części, jeśli narusza ona zasady określone w Regulaminie.

5. Administrator dokonuje moderacji Zawartości.

6. Użytkownik przy rejestracji Konta podaje adres e-mail niezbędny do założenia Konta w Serwisie. Warunkiem założenia Konta jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez użycie swojego konta Google lub konta Facebook.

7. W wypadku Użytkowników niepełnoletnich od 13 roku życia do rejestracji Konta w Serwisie konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica (opiekuna prawnego) takiej osoby. W celu zweryfikowania prawdziwości takiej zgody Administrator może zwrócić się do Użytkownika będącego osobą niepełnoletnią o przesłanie skanu lub fotografii pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego) sporządzonej według wzoru udostępnionego przez Administratora. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą dokonać rejestracji Konta w Serwisie.

8. Użytkownik pełnoletni może ponadto, w trakcie rejestrowania się w Serwisie lub w okresie późniejszym, udzielić zgody na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Serwisu, w tym informacji o działaniach, konkursach, akcjach podejmowanych za pośrednictwem Serwisu oraz Produktach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.).

9. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia Konta, co stanowi wypowiedzenie Regulaminu. Żądanie powinno zostać wysłane na adres e-mailowy Administratora: kontakt@uwielbiam.pl Na żądanie Użytkownika Administrator usunie Konto niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Usunięcie Konta jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika.

§ 4. Zawartość Serwisu

1. Administrator Serwisu jest dostawcą Zawartości. Użytkownicy nie mogą dodawać w Serwisie swoich treści.

2. Administratorowi przysługują prawa do Zawartości, jak również oprogramowania, będących składnikiem Serwisu. Zakazane jest ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, dekompresowanie lub modyfikowanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora.

3. Na stronach Serwisu mogą znaleźć się linki do innych stron lub serwisów internetowych. Takie strony lub serwisy internetowe działają niezależnie od Serwisu. Strony te mogą posiadać własne regulaminy oraz polityki prywatności, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

§ 5. Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu zostały określone w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Administrator może świadczyć w ramach Serwisu następujące usługi droga elektroniczną (dalej „Usługi”):

a. informowanie o Zawartości i udzielenie dostępu do niej Użytkownikom,

b. umożliwienie rejestracji w Serwisie oraz prowadzenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie, w tym umożliwienie korzystania z funkcjonalności Konta,

c. umożliwienie zaplanowania posiłków na każdy dzień tygodnia z listy przepisów dostępnych w Serwisie (dalej jako: „Planer Posiłków”);

d. umożliwienie stworzenia planu posiłków na cały tydzień na podstawie indywidualnych potrzeb żywieniowych (dalej jako „Kreator Planu Posiłków”). Kreator Planu Posiłków uwzględnia preferencje Użytkownika wybrane w Profilu Żywieniowym;

e. umożliwienie wybrania preferencji dotyczących diety, kaloryczności i konkretnych składników (dalej jako „Profil Żywieniowy”).

2. Usługa, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej, dostępna jest dla wszystkich Użytkowników. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. b, c, d i e powyżej, świadczona jest Użytkownikom którzy dokonają rejestracji w Serwisie.

3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Opera Mozilla Firefox lub Google Chrome w aktualnej wersji. Serwis jest przystosowany do współpracy z urządzeniami przenośnymi, takimi jak smartfon, tablet. Warunkiem technicznym rejestracji w Serwisie jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

5. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem i Usługami mogą być zgłaszane pisemnie, na adres Administratora (Grupa Maspex Sp. z o.o., ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice) lub pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@uwielbiam.pl Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

6. Językiem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest język polski.

7. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. c-e powyżej nie stanowią działalności leczniczej, ani nie są usługami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. po. 991 ze zm.). Administrator nie posiada dostępu do wszystkich danych Użytkowników, nie ma możliwości do ich weryfikacji, ani nie próbuje weryfikować danych podanych przez Użytkowników, w tym związanych z ich stanem zdrowia. Użytkownik jest przy tym świadomy, że powstała w ten sposób dieta może być dietą niezbilansowaną. Jeżeli Użytkownik ma problemy zdrowotne, w tym problemy z odżywianiem, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem konkretnej diety.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zasady współpracy Administratora Serwisu z blogerami zajmującymi się tematyką kulinarną określone zostaną w odrębnych umowach zawartych pomiędzy blogerami i Administratorem, względnie w odrębnym regulaminie opublikowanym na stronie uwielbiam.pl.

2. Administrator Serwisu może organizować konkursy dla Użytkowników, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach opublikowanych na stronie uwielbiam.pl.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Serwisu oraz w siedzibie Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na https://uwielbiam.pl/regulamin-serwisu. Jeżeli po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Użytkownik nadal będzie korzystać z Serwisu, oznacza to akceptację przez niego zmian Regulaminu.

5. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie, dla swej skuteczności winno zostać wysłane na adres e-mail: kontakt@uwielbiam.pl W takim wypadku będzie ono równoznaczne z natychmiastową rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu i likwidacją konta Użytkownika. Usunięcie Konta jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika.

5. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 13.03.2024

Planer
Ulubione
Szukaj
Przepisy
Artykuły