Regulamin serwisu uwielbiam.pl

ZASADY KORZYSTANIA

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających serwis www.uwielbiam.pl (zwany dalej Stroną). Niniejsze Zasady Korzystania ze Strony określają zakres i warunki przetwarzania informacji o użytkownikach strony oraz Zasady z jej korzystania.

§ 1 - PRYWATNOŚĆ

 1. Strona jest prowadzona przez "MGD" - GMW sp. z o.o. sp. k. , z siedzibą w Wadowicach przy ul. Legionów 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271001, zwanym dalej MGD
 2. Przystępując do korzystania ze Strony, jej użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje Zasady Korzystania ze Strony.
 3. Korzystając ze Strony, Użytkownik pozostaje anonimowy. MGD dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. W celu uzyskania pełnego dostępu do Strony, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz jest wypełniany przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Wypełnienie formularza i dokonanie rejestracji zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikatach na Stronie lub w mailu potwierdzającym rejestrację, umożliwi Użytkownikowi:
  • dodawanie przepisów
  • dodawanie komentarzy
  • dodawanie znajomych
  • oocenianie
  • i inne
 5. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt. 4, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt. 4 oraz do wysyłania newsletterów MGD na podany przez Użytkownika adres e-mail, również związanych z celami określonymi w pkt. 4
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 4, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych przez MGD w celach określonych w pkt. 4, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych na Stronie. Jeżeli jednak Użytkownik Strony nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach, wówczas powinien zwrócić się mailowo do administratora strony na adres: admin@uwielbiam.pl.
 8. Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez MGD w ramach Strony. Wyrażenie przez Użytkownika chęci usunięcia lub modyfikacji jego danych przez MGD, o których mowa w pkt. 7, dotyczy wyłącznie Strony, a MGD nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych udostępnionych przez Użytkownika Strona poza Stroną.
 9. Na Stronie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) to niewielki plik z informacją zapisywaną przez serwer MGD na komputerze Użytkownika. Tę informację serwer MGD może odczytać w trakcie połączenia się ze Stroną z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym danych osobowych Użytkownikach, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie technika "cookies" wykorzystywana jest w celach utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika.
 10. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem MGD.
 11. Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

§ 2 - PRZENIESIENIE PRAW DO TREŚCI

 1. Użytkownik Strony oświadcza, że z chwilą dodania treści w serwisie przenosi na MGD autorskie prawa majątkowe do tych Treści (przepisy, zdjęcia, komentarze i inne możliwe do dodania w serwisie treści), bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
 2. Użytkownicy zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem MGD z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Treści.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest autorem Treści oraz że Treść nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Treści.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności wyślij e-maila na adres: admin@uwielbiam.pl aby skontaktować się z Administratorem Strony.